CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Đăng ký và quản lý hộ tịch

Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Xem chi tiet

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch. 

Xem chi tiet

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

Xem chi tiet
long cong nghiep