CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Cư trú

Theo quy định hiện hành, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang quốc tịch nước ngoài, nếu có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện quy định sẽ được cấp Thẻ tạm trú.

Xem chi tiet

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài làm thủ tục đăng ký tạm trú tại cửa khẩu nơi nhập cảnh.

Xem chi tiet

Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú.

Xem chi tiet

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Xem chi tiet

Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

Xem chi tiet
long cong nghiep