CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Lý lịch tư pháp

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17/6/2009.

Xem chi tiet

Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Xem chi tiet

Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Xem chi tiet

Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08 tháng 2 năm 1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Xem chi tiet
long cong nghiep