CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Đăng ký kết hôn

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiet

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài áp dụng đối với những trường hợp sau:

Xem chi tiet

Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Xem chi tiet
long cong nghiep