CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Nuôi con nuôi

Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiet

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Nuôi con nuôi

Xem chi tiet

Điều kiện, thủ tục để người nước ngoài, người ViệtNam ở nước ngoài nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam được quy định tại Luật Nuôi con nuôi đã được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2010 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, Nghị định 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/3/2011, Thông tư 21/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 21/11/2011.

Xem chi tiet

Luật số: 52/2010/QH12 Luật Nuôi Con Nuôi

Xem chi tiet
long cong nghiep