CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Xác nhận gốc Việt

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25/05/2005 hướng dẫn việc người Việt Nam định c­ư ở nước ngoài, người nước ngoài thư­ờng trú tại Việt Nam đầu t­ư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư­ trong nước (sửa đổi)  số 03/1998/QH10.

Xem chi tiet

Thông tư số 2461/2001/TT-BNG ngày 02/10/2001 hướng dẫn thực hiện điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTG ngày 31/7/ 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTG ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Xem chi tiet

Thông tư liên tịch số 11-BKH/NG ngày 31/12/1996 hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Xem chi tiet
long cong nghiep