CƠ HỘI Ở VIỆT NAM
CƠ HỘI Ở NƯỚC NGOÀI
Cẩm nang chính sách > Quốc tịch

Thông tư liên tịch
Sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại Giao, Bộ Công An hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc Tịch Việt Nam 

Xem chi tiet

 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Xem chi tiet

Theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, người được xác định có quốc tịch Việt Nam nếu có một trong những căn cứ sau đây.

Xem chi tiet

Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam.

Xem chi tiet

Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Xem chi tiet
long cong nghiep